Privacyverklaring

Op deze pagina lees je meer over welke gegevens er verwerkt worden op deze website. De volgende gegevens worden opgeslagen voor alle bezoekers van deze website:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Bent u ervan overtuigd dat wij zonder toestemming gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met info@coaching-nickay.nl om deze gegevens te laten verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Coachingspraktijk Nickay verwerkt gegevens met de volgende doelen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We zullen persoonsgegevens niet langer behouden dan strict nodig is om bovengenoemde doelen te bereiken. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met Google Analytics om inzichten te verkrijgen over het gedrag van gebruikers.

Welke cookies of vergelijkbare technieken wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van functionele cookies, zoals bij het "liken" van een blogbericht of reactie. Daarnaast maakt de website gebruik van analyserende cookies om te bepalen op welke pagina's je bent geweest en voor hoelang.

Gegevens inzien of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coachingspraktijk Nickay en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coaching-nickay.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Coachingspraktijk Nickay wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Coachingspraktijk Nickay neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@coaching-nickay.nl